Όροι Χρήσης

 1. Εισαγωγή

Όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης. Όσοι διαφωνούν ολικώς ή μερικώς με αυτούς τους όρους χρήσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Όποιος εγγράφεται στην ιστοσελίδα μας θα ερωτάται αν αποδέχεται αυτούς τους όρους χρήσης.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

 Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου είναι το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να βλέπετε,, να μεταφορτώνετε, να αποθηκεύετε και να εκτυπώνετε σελίδες από τον δικτυακό τόπο για προσωπική σας χρήση, με τους περιορισμούς που τίθενται από αυτούς τους όρους.

Δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια να:

α. Επαναδημοσιεύετε υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο.

β. Πουλάτε ή να ενοικιάζετε υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο.

γ. Επιδεικνύετε δημόσια υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο.

δ. Αναπαράγετε, αντιγράφετε ή να εκμεταλλεύεστε υλικό από τον δικτυακό μας τόπο για εμπορικούς σκοπούς.

ε. Διακινείτε υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Άρθρα που δημοσιεύονται στο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ μπορούν να χρησιμοποιούνται, χωρίς δικαίωμα τροποποίησης (δημιουργία παράγωγου έργου) υπό τις εξής προϋποθέσεως:

α.  ΜΟΝΟ για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς εφόσον δεν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.

β. Γίνεται παραπομπή στο περιοδικό και στο συγγραφέα (πρώτη δημοσίευση – άδεια Creative Commons 4.0).

 1. Αποδεκτή Χρήση

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια του νόμου, και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό το δικτυακό τόπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σ’ αυτό το δικτυακό τόπο, ή επιδράσουν αρνητικά ή διακινδυνεύσουν την παροχή των υπηρεσιών του περιοδικού. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Αυτός ο δικτυακός τόπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου   αναμένουμε ότι οι επισκέπτες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω Διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το περιοδικό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου.

 1. Εγγραφή

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές αυτού του δικτυακού τόπου απαιτεί την εγγραφή σας

 1. Αποποίηση Ευθύνης

Κάθε δημοσίευση η οποία περιλαμβάνεται στο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ και/ή οι γνώμες οι οποίες εκφράζονται σε αυτό δεν αντανακλούν υποχρεωτικά τις απόψεις του περιοδικού ή των εκδόσεων Ευρασία. Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριακών δεδομένων, η δε παροχή αυτών μέσω αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ ή τις εκδόσεις Ευρασία.

 1. Περιορισμοί Νομικής Ευθύνης

Αυτός ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του σας παρέχονται «ως έχουν». Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με αυτό το δικτυακό τόπο και το περιεχόμενο του, και στα πλαίσια του νόμου, το περιοδικό παραιτείται από κάθε ευθύνη, ρητή ή εννοούμενη, αναφορικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, πατέντας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου δικτυακού τόπου. Το περιοδικό δεν φέρει ευθύνη ενώπιον σας ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα, για οποιαδήποτε ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτό το δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο δικτυακό τόπο.

 1. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μην επιφέρετε καμία βλάβη στο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ και στα σχετιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μ’ αυτό, αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία ή κόστος (στα οποία συμπεριλαμβάνεται, ενδεικτικά αναφερόμενα, το κόστος εύλογης δικηγορικής αμοιβής) που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης.

 1. Περιορισμοί

Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του δικτυακού τόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στο δικτυακό τόπο. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιείτε αυτό το δικτυακό τόπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του δικτυακού τόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιονδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος σ’ εσάς οποτεδήποτε.

 1. Λογότυπο, Σήματα και Πληροφοριακά Δεδομένα

Το περιοδικό ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ, το λογότυπο και τα σήματά του, ανήκουν στο περιοδικό. Δεν παρέχουμε σε οποιονδήποτε το δικαίωμα για τη χρήση τους και ενδεχόμενη χρήση τους συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων μας.

 Τα άλλα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του δικτυακού τόπου όπως κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες προστατεύονται από νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πατέντες) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.

 1. Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης, κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

 1. Συνολική Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων συνιστούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη του ιστότοπου και του περιοδικού.

 1. Αποκλεισμός Δικαιωμάτων Τρίτων Μερών

Οι Όροι Χρήσης ισχύουν επ’ ωφελεία του κάθε χρήστη και του περιοδικού και δεν ισχύουν επ’ ωφελεία οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Η άσκηση των δικών σας και των δικών μας δικαιωμάτων σε σχέση με αυτούς τους Όρους δεν υπόκεινται στη σύμφωνη γνώμη οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 1. Ενημέρωση Αλλαγών

Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφοριακά δεδομένα σας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων βάσει της οποίας έγινε η συλλογή των δεδομένων. Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ μπορεί μελλοντικά να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Δεδομένων. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές, ώστε να είστε ενήμεροι για την ισχύουσα έκδοση..

 1. Νόμος και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, να υποβληθείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία Ελληνικού δικαστηρίου.

 1. Διεύθυνση

Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία των Εκδόσεων Ευρασία που εδρεύει στη διεύθυνση Ομήρου 47, Αθήνα 10672, Ελλάδα.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@strategikon.gr